Bewonerspeiling bomen Westerdreef 2020

In 2020 zijn bewoners van Almere Haven en met name in De Gouwen en Wierden betrokken bij de problematiek rond de bomen aan de Westerdreef, en de eventuele oplossingen. Als onderdeel hiervan werd een inventarisatie onder direct aanwonenden aan de Westerdreef gewenst geacht inzake het eventueel ervaren van overlast door de bomen en hun eventuele zorgen hieromtrent.

Aanpak

Vanuit Stadsruimte is hiertoe in december 2020 een enquête geïnitieerd en uitgevoerd. De enquête kon zowel schriftelijk als digitaal worden ingevuld.

Stadsruimte heeft alle reacties verzameld in een databestand.

Onderzoek & Statistiek heeft geadviseerd inzake de vragenlijst en heeft de rapportage verzorgd.

Respons

De enquête is verzonden aan een steekproef van N=161 adressen, direct aanwonenden aan/rond de Westerdreef.

 • Groenhof: 4
 • Keiwierde: 20 
 • Kromgouw: 9
 • Langshof: 20
 • Nieuwstraat: 5
 • Nijvergouw: 24
 • Oldewierde: 29
 • Uithof: 1
 • Zandwierde: 49

In totaal is van N=67 bewoners (netto respons = 42%) een reactie terug ontvangen.

De uitkomsten zijn niet onderverdeeld naar adrescluster, mede omwille van de privacyregels die O&S dient aan te houden.

Uitkomst van het onderzoek

Hoeveel bewoners ondervinden ervaren/overlast van de bomen langs de Westerdreef? (N=67)AantalPercentage
ervaart/ondervindt wel overlast4669%
ervaart/ondervindt geen overlast2131%
Vormen van overlastAantalPercentage
overmatige) bladval (in het seizoen)1928%
schaduw: de bomen beperken de hoeveelheid of tijdsduur van zonlicht in de tuin1522%
pluizen van de bomen1725%
opdruk in de tuin of onder de bestrating door wortels (wortelopdruk)1218%
schaduw: de bomen beperken de hoeveelheid lichtinval in de woning1319%
vallende takken710%
andere vormen van overlast2537%

Andere vormen van fysieke overlast

Fysieke overlast voor huis en tuin 

 • veel opschot in de tuin, perk en gazon op 20 m afstand van de bomen (bijna niet te verwijderen)
 • bladval voor de deur (er wordt nooit geveegd)
 • opschot van wortels, zonder actie groeien daar weer bomen uit
 • bomen te hoog
 • alg op dak en tuinpad (gladheid)
 • overhangende takken boven ons huis
 • veel last van blad/takken in dakgoot en op de auto
 • tuin vol met wortels en loten en zaailingen, zeer moeilijk te verwijderen
 • uitloop vanuit wortels onder mijn tuin/terras
 • groene aanslag die na verwijderen binnen 12 uur weer terug is en gladheid veroorzaakt
 • takken raken al bijna mijn voorgevel
 • vreselijke overlast van de pluisbomen
 • veel loten in gras, zelfs tot aan het terras

Risico, gevaar, letsel

 • gevaar voor scheefgroei door slecht onderhoud
 • reële angst voor het omwaaien van de bomen zoals al eerder gebeurd is
 • omvallen
 • slecht zicht bij autorijden uit de wijk afslag Nijvergouw
 • ben wel angstig dat takken op ons hoofd vallen
 • vallende bomen
 • bladeren die spekglad worden met regen en ik al 1keer onderuit ging
 • onveilig gevoel door weinig zicht. Al meerdere vluchtpogingen zijn geweest langs dit stuk bomenstrook of op groenstrook
 • bang dat de bomen vallen

Lichamelijke klachten en ongemakken

 • last van luchtwegen
 • door de gesloten kroon van de bomen is er slecht groeiende onderbegroeiing: ervaren geluidoverlast en fijnstof van het verkeer
 • geluidsoverlast, bomen zijn te hoog om het geluid te dimmen van de vrachtwagens die langsrijden.
 • de toename van verkeer en verzakken van de wal veroorzaakt veel geluidsoverlast.

Overige punten

 • erg vochtig in huis
 • mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen van de bomen
 • matig last van processierupsen

 

Ruim tweederde van de respondenten geeft aan een/meerdere vorm(en) van overlast te ervaren door de bomen aan de Westerdreef.

Het gaat daarbij relatief vaker om bladval, pluizen en schaduw (door gebrek aan zonlicht).

Daarnaast worden ook diverse soorten van (groene) overlast genoemd, zoals aanslag, wortelopdruk, opschot.

Mate van ervaren overlast

Bewoners die bepaalde overlast ervaren van de bomen aan de Westerdreef, konden op een schaal van 0 tot 10 de mate van (over-)last aangeven op de volgende punten (*).     

 

 Gemiddelde score 0-10 (N=43)Gemiddeld score door bewoners die op het betreffende punt overlast ervaren
Minder licht in uw woning (geen last van <> heel veel last van)5,97,6 (N=33)
Minder zonlicht in uw tuin (geen last van <> heel veel last van)5,37,6 (N=30)
Vallende takken (nooit <> heel vaak)3,75,7 (N=28)
Bladval (geen overlast <> heel veel overlast)4,77,6 (N=38)
Wortelopdruk (geen <> heel veel overlast)4,47,6 (N=25)
Pluizen (geen <> heel veel)7,68,1 (N=40)
Andere vorm(en) van overlast (geen <> heel veel)4,68,0 (N=25)

De relatief meeste overlast wordt ervaren van pluizen, zowel in aantal (40 van de in totaal 67 bewoners) als mate van overlast (7,6 op een schaal van 10). Bladval komt op de tweede plaats. Iets minder dan de helft van de respondenten ervaart schaduw/gebrek aan zonlicht door de bomen als overlast.

(*) 3 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord.

Mate van zorgen om de veiligheid van de bomen langs de Westerdreef in de directe nabijheid van de woning (N=67)

 • ik maak me geen zorgen: 24  (36%)
 • ik maak me een beetje zorgen: 14  (21%)
 • ik maak mij veel zorgen: 20  (30%)
 • geen antwoord:9  (13%)

De meningen blijken verdeeld omtrent de zorgen over de veiligheid van de bomen. Ongeveer de helft van de respondenten heeft hier lichte of ernstige zorgen over. Ongeveer een derde maakt zich hier geen zorgen om.

Waar bewoners zorgen over hebben

Respondenten konden noteren waarover zij zorgen hebben. De reacties zijn hieronder weergegeven, deels tekstueel wat ingekort en gerangschikt naar thema.

Vrees voor schade en letsel door omvallende bomen en/of vallende takken

 • bang dat hij omvalt valt hij de verkeerde kant op dan valt hij op mijn huis
 • bij zomerstormen waaien de takken gevaarlijk hard
 • met veel wind hebben wij angst dat de bomen omwaaien op onze huizen
 • veel bomen staan behoorlijk uit het lood en laten op de Westerdreef takken vallen dat niet bevorderlijk is voor het verkeer.
 • er staan ter hoogte van de Langshof twee bomen scheef, met storm een  risico op omvallen
 • er zijn al vaker bomen omgegaan. Het is zwaar hout en de bomen zijn zo hoog dat ze bij omvallen mijn huis kunnen raken en zware schade kunnen veroorzaken.
 • verkeersveiligheid langs de Westerdreef
 • de populier die het dichts naast ons stond is al omgewaaid, godzijdank langs ons huis. Er zijn meerdere bomen die ons kunnen raken als ze om gaan. En we weten  dat ze in een klein beetje klei en vooral in veel zand staan. De stammen zijn ook minder dik, maar wel erg hoog. levensgevaarlijk
 • dat ze omgaan tijdens een zware storm. Dat de bebossing ook wordt verwijderd. Dat de overige boomsoorten/ grote bomen ook worden verwijderd
 • dat bij een storm eens een tak door de ruit komt
 • dat de boom op mijn huis valt
 • wij wonen pal naast de Dreef. Stormschade (bomen zijn (te) groot en staan scheef richting ons huis
 • afbrekende takken op ons huis.
 • dat een boom valt op ons huis of tijdens het rijden van de auto op straat.
 • omvallen bij erg veel wind wat al 2 is gebeurd: 1x een omgevallen boom en 1x een afgebroken tak ter grote van een kleine boom
 • dakgoten verstopt en takken vallen op onze auto. Hoge gevaarlijke boom geeft een onveilig gevoel geeft
 • als de bomen omwaaien is er kans dat ze onze huizen beschadigen. Vooral zorgen om de boom bij het transformatiehuisje ingang Kromgouw
 • dat er een boom op ons huis of op het huis van de buren valt of op de auto als we er langs lopen/rijden
 • de bomen zijn al aardig oud, door vallende takken in herfst en winter gaat het echt een keer mis, de bomen staan zo dicht op elkaar dat het in ene met vlagen takken verliest, ik zal er niet raar van opkijken dat er ook een keer een boom over de dreef gaat vallen en ja dan kan het wel eens te laat zijn.
 • zorgen om één boom (geen populier) die wat dichter bij tuin en huis staat. Als die boom niet diep genoeg wortelt, kan dat gevaar opleveren.
 • bomen die schuin staat en dan met wind dat ze toch ooit een keer omvallen
 • dat bij harde wind de bomen kunnen omwaaien
 • door slecht onderhoud en dat de boomkronen in elkaar overgaan is ontstaat er (veel) dood/vallend hout.
 • bij een storm loop ik zeker kans dat de boom voor het huis omvalt en dwars door mijn gevel gaat. Dan vraag ik mij af of de verzekering e/o gemeente deze verantwoordelijkheid op zich neemt.
 • de bomen zijn zo hoog dat ik bang bent dat er door storm bomen zullen omvallen en op onze huizen vallen, echt levensgevaarlijk
 • bij storm en slecht weer ben ik niet graag thuis omdat er maar iets fout hoeft te gaan met de bomen en het landt op mijn dak
 • dat de bomen door ouderdom en optrekkende kruipplanten afsterven en omvallen. In dat geval kan de boom op ons huis vallen met alle gevolgen van dien.

Wildgroei, wortelopdruk, groene overlast

 • takken groeien tot halverwege ons huis
 • de wortels (met opslag) gaan het gazon steeds meer verstikken. We proberen aldoor de wortels te verwijderen.
 • struiken verwilderen
 • de bomen zijn te groot geworden in omvang. Onvoldoende onderhoud door de jaren heen had dit kunnen verminderen.
 • wortels duwen de stenen van de straat omhoog die daardoor uitsteken en los komen te liggen.
 • naast pluizen en bladval zorgen de huidige bomen voor veel wortelopslag in onze tuin, zelfs tot bij onze carport.
 • de groene aanslag zit ook op m’n huis en auto.
 • omhoog liggende stoep door wortelopdruk
 • veel extra onderhoud aan onze woning: groene aanslag op schilderhout, door blad en takken is dakgoot verstopt. Het blad geeft vlekken
 • blad opruimen die veroorzaakt gladheid dat komt van die boom in het begin van de straat
 • de zaadlijsten  en bladeren zijn te erg wanneer ze vallen en verstoppen de afvoer van dakgoot

Visuele aanblik, uitzicht, inkijk en privacy

 • er is ons toegezegd dat de Abelen langs de Kromgouw aan de tuinkant om en om gekapt worden. Ondanks de nadelen die we ondervinden van de huidige bomen zien we het kappen van alle bomen en het vervangen door Iepen als een slecht en onnodig alternatief. Kappen van sommige bomen en het rigoureus snoeien van de andere bomen is een beter alternatief
 • de nieuw te planten Iepen zijn veel kleiner. En Iepen zijn langzaam groeiende zuilvormige bomen die geen bosachtige omgeving creëren.
 • dat bij verwijdering het veel te kaal wordt en je letterlijk op de weg kan kijken (wat niet echt een fraai beeld geeft) is erger dan de pluisjes
 • de Westerdreef hoort bij Almere-Haven, het is een mooi uitzicht
 • dat ze weg zouden moeten terwijl het rijden door deze groene tunnel een thuisgevoel geven
 • dat de gemeente de prachtige laan helemaal gaat rooien en een kaal en laag talud achterlaat
 • dat het mooie en bosachtige groene karakter van de Westerdreef verdwijnt
 • meer inbraak gevoelig

Geluidsoverlast

 • als de bomen verdwijnen zal de geluidsoverlast toenemen mede door intensivering van het verkeer en uitbreiding De Laren)
 • worden de bomen gekapt dan maak ik me zorgen over geluidsoverlast. Groen gaat weg. Het terugplaatsen van Berke bomen
 • de wal verhogen want die is verzakt en er is veel geluidoverlast ontstaan. Nieuwe wal voorzien van de nieuwe iep
 • dat er onvoldoende geluidswerende maatregelen worden genomen langs een alsmaar drukker wordende Westerdreef

(gevolgen van) te weinig onderhoud

 • onderhoud vindt niet plaats.  Parasiterende groei verwilderd
 • de bomen zijn vele jaren niet onderhouden. Langs de Kromgouw staan zelfs 2 rijen: verwijder de binnenrand en snoei de bomen aan de wegkant.
 • als er niets wordt gedaan, hoort de gemeente de bomen te onderhouden. De tuinvergroting geeft anders geen toegevoegde waarde aan het woongenot
 • door slecht/nalatig/geen onderhoud zijn de Abelen te hoog geworden.

Veiligheid

 • door de gladheid veroorzaakt door groene aanslag en bladeren kan ik niet veilig over straat. Ik ben slecht ter been en slechtziend.
 • wortelopdruk zorgt voor een gevaarlijke situatie. Ik kan hierdoor alleen met iemand die mij helpt de deur uit. Zelfs naar de auto lopen is al bloedlink.

Overig

 • dat de gemeente niet luistert naar de burger en aanwonende. Handtekeningen zeggen blijkbaar niets
 • we krijgen geen informatie over het ophogen van het talud, het terugplaatsen van struiken, het toepassen van geluidsschermen of anderszins.
 • de begroeiing op het talud heeft niet alleen een geluidswerende functie maar is ook een schuilplaats en slaapplaats voor kleine zoogdieren en vogels. Insecten hebben hier hun natuurlijke habitat. Vogels vinden er hun nestmateriaal en voedsel in de vorm van bessen en insecten.
 • de bomen halen veel zonlicht weg in zowel de woning als in de tuin en geven andere struiken en bomen weinig daglicht.
 • tien jaar geleden hebben we zelf een tuinman ingehuurd voor snoeiwerk om te zorgen voor wat minder schaduw in onze tuin
 • er zijn doordat het vrij onoverzichtelijk is door o.a. bomen meerdere vluchtpogingen geweest. Daarnaast is het in de avond extra donker (mede door gebrek aan straatverlichting)

Verreweg de meeste zorgen zijn er inzake het risico van schade of letsel door een omvallende boom. Daarbij wordt o.a. gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen. Niet zozeer zorgen, als wel het ervaren van overlast is de wildgroei, wortelopdruk en groene aanslag, wat tot extra kosten voor de bewoners leidt. Een relatief kleine groep maakt zich zorgen over de dreigende teloorgang van de groene, bosachtige aanblik indien besloten zou worden om de Abelen (allemaal) weg te halen. In het verlengde hiervan spelen er ook zorgen rond toenemende geluidsoverlast door het (toegenomen) autoverkeer op de westerdreef.

Opmerkingen en/of toelichting van respondenten

Als slotvraag konden bewoners eventuele overige opmerking of een toelichting kwijt.

De reacties worden hieronder weergegeven, zijn her en der tekstueel iets ingekort en gerangschikt naar thema

Bomen (grotendeels) behouden

 • zou het vreselijk vinden als deze prachtige bomen weggaan en hierdoor de mooie boslaan wordt vernietigd. Deze bomen kenmerken Almere Haven
 • de bomen zorgen voor een natuurlijke geluidswal en houden roet- en dieseldampen tegen
 • wij wonen ook vanwege het groen, de mooie bomen ligging. Waardoor we nog iedere dag en dat doen we nog steeds genieten
 • bomen moeten blijven en onderhouden worden. De bomen zijn op de dreef het visitekaartje van Almere Haven
 • ik heb geen last en zou het verschrikkelijk vinden als die bomen weggaan. Heb nu mooi groen uitzicht, dan ga ik opeens tegen een flat aankijken die ze aan het bouwen zijn. Ik zie nooit takken op de weg liggen. Ik zou er doodziek van zijn als de bomen gekapt worden.
 • heb werkelijk geen idee waarom de bomen weg moeten en nog wel gezonde bomen. Woon nu 25 jaar naast de Westerdreef en nooit last.
 • bomen gewoon laten staan
 • spaar de bomen. Deze enquête gaat uit van het negatieve, het opruimen van de bomen terwijl de bomen mij: leefplezier, zuurstof, schaduw geven (het wordt iedere zomer warmer dus hoera ik heb bomen). En geluidsoverlast van de Dreef tegenhouden, insecten en vogels aantrekken.
 • ik snap dat er gesnoeid moet worden en dat gevaarlijke bomen weg moeten. Maar ik snap niet dat in een tijd waarin opgeroepen wordt tot meer groen, meer bomen, meer CO2 opnemers, er gesproken wordt over volledige kap van zo'n mooie groene dreef. Dus onderhoud prima, kappen nee!
 • de ondergrond was een vraag maar blijkt voldoende: bomen gezond en nog lang niet toe aan vervanging.
 • ondanks de nadelen die we ondervinden zien we het kappen van alle bomen en vervangen door Iepen als een slecht en onnodig alternatief. Wij zien het kappen van sommige bomen en het rigoureus snoeien van de andere bomen als een beter alternatief.
 • licht in woning/tuin en pluizen zijn geen reden de bomen te verwijderen; uitloop vanuit de wortels zal na verwijdering van de bomen alleen maar toenemen; de last van de bomen weegt niet op tegen de voordelen van het bosachtig groen in mijn achtertuin en de Westerdreef
 • denk als ze gesnoeid worden dan kunnen ze makkelijk blijven staan wij wonen nu in het bos
 • de bomen hoeven wat mij betreft niet weg!! Overtollige rooien o.a. de dubbele rij bij bebouwing. De overige snoeien voor een tweede kans
 • het is logisch als je dichtbij bomen woont dat je soms last heb van minder zonlicht in de tuin en vallende bladeren en takjes maar weinig hinder van. En wij hopen dat niet alles weg gaat, alleen zieke bomen. Want onze privacy word ook een stuk minder als alles wordt weggehaald.

Bomen (deels) vervangen

 • bomen weghalen en jonge boompjes terug planten. Dan kan de nieuwe generatie bomen er weer 25 jaar tegenaan
 • bomen kappen en andere bomen voor terugplaatsen
 • bomen weghalen voor ze omvallen
 • vervangen van de bomen en de 136 iepen planten. Zo wordt een mooie boomstructuur gecreëerd en geeft het tegelijk meer ruimte en licht
 • minder rigoureus vervangen: om de zoveel bomen eentje kappen zodat de rest wat meer ruimte krijgt.
 • de bomen veroorzaken schaduw tot over het dak waardoor de opbrengst van de zonnepanelen achterblijft, zijn blij met de aanpak van de bomen.
 • voer het Bomenkader uit. Afspraak is afspraak. Bomen nu vervangen.
 • wij hebben veel overlast. Haal te grote bomen weg en plant nieuwe. Niet alle bomen en groen, alleen bomen die gevaar en voor overlast zorgen
 • graag boom verwijderen
 • toen ik hier 30 jaar geleden kwam wonen was het licht rond huis en tuin, daar is nu niets meer van over. Het duurt een eeuwigheid voordat de zon in de tuin komt en ik er kan zitten. De bomen en bosschages laten geen licht meer door (veel schaduw) en door de hoogte van de bomen komt de zon pas laat in mijn tuin. Ook heb ik ieder jaar last van vallende bladeren in mijn tuin. Het is zoveel en niet weg te werken. Voor mij mogen ze flink uitgedund worden en zet er liever niet meer van die snel groeiers in. Ik was blij toen er kap werd aangekondigd
 • ik zou graag zien dat er een ander soort boom terugkomt.
 • er staan bomen op een heuvelachtige grond en die vind ik levensgevaarlijk, staat precies naast mijn buurman z’n huis, als er storm komt gaat die echt een keer op zijn huis en ons huis vallen en dan word het een grote schade voor de gemeente
 • de bomen veroorzaken een groot deel van het jaar schaduw tot over het dak, hierdoor is de opbrengst van de zonnepanelen veel lager dan wat mogelijk is. Wij waren blij dat er eindelijk iets aan gedaan zou worden, hopelijk worden de belangen van degenen die de meeste overlast hebben gerespecteerd.
 • met storm voel ik mij niet veilig in huis. Mijn woning is zo ingekapseld tussen bomen dat er meer dan 2 bomen staan op 1m2 en dan niet alleen grote bomen maar ook erg veel wildgroei wat is uitgegroeid tot boom of grote struik.

Vrees voor (meer) geluidsoverlast

 • als de bomen worden gekapt worden er maatregelen genomen tegen geluidsoverlast van de dreef.
 • naast last van de bomen hebben we ook weel geluidsoverlast van de Westerdreef. De geluidsnorm die de gemeente zelf heeft gesteld wordt nu met de bomen al fors overschreden door de bouw van De Velden en De Laren. Dit mag door het bomenkap project zeker niet erger worden. En de gemeente heeft iets uit te leggen als de geluidsoverlast niet wordt aangepakt
 • zorgen om een toename van verkeersgeluidsoverlast. Het talud is in de loop der jaren erg gezakt waardoor in hoogte afgenomen, dit terwijl de verkeersdrukte is toegenomen. Dit onder meer door het plan van "de Laren" met toenamen van de woningen
 • ik vrees voor meer geluidsoverlast van de Westerdreef
 • i.v.m. pluizen en zaailingen heeft het alleen zin om alle abelen/populieren op het talud rondom te Westerdreef te verwijderen. De geluidsoverlast van de dreef zal dan hoger worden. Graag zien we een scherm voor geluidsdemping!!. Ik hoop dat de platanen aan het begin van de Westerdreef mogen blijven. Is een mooi groen portaal
 • ik maak mij veel zorgen over de fijnstof en geluidoverlast. Gelukkig heb ik hier (nog) geen gezondheidsklachten over.
 • ook het ophogen van de geluidswal zou fijn zijn. Sinds ik hier woon (1996) is er veel meer verkeer.
 • daarbij waren toen de bomen nog geen 35 meter hoog en hielden ze meer geluid tegen
 • Onderhoud

 • ook het opschot tussen de bomen zou "wat" uitgedund kunnen worden, niet zo rigoureus als bij de busbaan
 • waarom wordt er nooit onderhoudt aan de bomen gedaan. Snoeien of takken in korten
 • bomen hoeven niet weg maar snoeien voor veiligheid is wel noodzakelijk. Frequenter blad ruimen
 • heb wel last van het slechte onderhoud van de bomen
 • hinder komt grotendeels door geen/slecht onderhoud (licht/takken) vele jaren, dus meer snoeien en onderhouden
 • nu is het geen gezicht langs de westerdreef. Bermen worden niet schoongemaakt en er slingeren andere plantensoorten hier en daar erdoor heen. Dit maakt het drukker en donker. Weinig toezicht. 
 • op dit moment een puinhoop er word door de gemeente weinig onderhoud aan besteed terwijl onze wijk netjes was
 • er is achterstallig onderhoud op de dreef en wordt nu echt tijd dat er wat wordt gedaan en niet steeds alles vooruit schuiven
 • door de groene aanslag heb ik meer kosten. Daarbij brengen mijn zonnepanelen steeds minder op.

Overig

 • aan de Langshof achter de wal staat een enorm grote boom die veel overlast veroorzaakt. Grasveld is geen grasveld meer door zaailingen en inmiddels ook bomen aan het worden. Neemt heel veel licht weg. Wordt al jaren aangegeven aan de gemeente maar geen response
 • wie zijn er belangrijker, de mensen of de bomen, we zullen zien
 • merkwaardig hoe bezwaren van mensen die NIET aan de Westerdreef wonen of zelfs niet eens in Almere wonen (zie online petitie) tot dit getreuzel leiden.
 • moeten omwonenden overlast ervaren opdat de Westerdreef een mooie ervaring vormt voor de automobilist die er enkel doorheen rijdt?
 • wat voor groen komt ervoor terug? I.v.m. allergie van bewoners
 • wij hebben geen last van de bomen
 • mensen die erg tegen de kap/herinrichting zijn wonen er denk niet zo dichtbij. Ik heb al 3 bomen zien gaan en heel veel grote takken zien liggen
 • ik ondervind vooral vermindering van woongenot. Elke herfst ligt er min. 10/15 cm dek aan bladeren, in de zomer is er weinig tot geen zonlicht in de tuin.

In de slotopmerkingen lezen we vooral argumenten om de bomen te behouden, dan wel (deels) te vervangen. Daarnaast wordt (de vrees voor) meer geluidsoverlast relatief vaak genoemd.

Resume

Uit de enquête blijkt dat de meeste bewoners (althans de groep die gerespondeerd heeft: 42% van de aangeschreven N=161 direct omwonenden) een of meerdere vormen van overlast van de Abelen op de Westerdreef ervaart. Opvallend genoeg gaat het dan in 1e instantie om pluizen en bladval. Schaduw (te weinig zonlicht) komt pas op een 3e plaats.

Ca. de helft van de bewoners maakt zich in lichte of sterke mate zorgen over de veiligheid van de bomen, of beter: om hun eigen veiligheid. Bij een bepaalde groep bestaat een reële angst voor schade of letsel door het mogelijke risico van omvallen van een boom. Een andere groep lijkt zich in eerste instantie vooral zorgen te maken over het mogelijk verdwijnen van het volwassen groene karakter van hun woonomgeving waar zij aan hechten.

En verder zijn er zorgen over dat met een eventuele bomenkap/verjonging van de aanplant ook de geluidsoverlast zal intensiveren.

Onderzoek en rapportage

Gemeente Almere, Stadsruimte en BVLS/Onderzoek & Statistiek

Opdrachtgever

Gemeente Almere/Stadsruimte

Januari 2021

Bijlage: vragenlijst Westerdreef