Skip to content

Transformatie Ambachtsmark

Wonen op de Ambachtsmark?

Kaartje van het gebied, met de Ambachtsmark gearceerd

Oorspronkelijk is de Ambachtsmark een bedrijventerrein, maar het gebied is ook aantrekkelijk om woningen te maken in leegstaande bedrijfspanden, bovenop bestaande panden te bouwen of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen. Op 18 oktober 2018 en 16 april 2019 konden betrokken hun wensen, aandachtspunten en ideeën bij deze ontwikkeling geven. Dit is waardevolle informatie om een goede gebiedsvisie op te stellen.Op dit moment wordt zorgvuldig uitgezocht welke opmerkingen er in de definitieve gebiedsvisie mogelijk zijn  en welke inbreng niet verwerkt wordt. De inbreng die niet verwerkt gaat worden, wordt voorzien van een motivatie. 

De (concept) gebiedsvisie leest u hier

De bijlagen leest u hier 

Reacties tijdens inloopbijeenkomst 16 april 2019
Let op: de onderstaande reacties zijn direct overgenomen en dus niet geredigeerd. De vragen worden binnenkort voorzien van een antwoord. 

Opmerking: Het is jammer dat jonge Havenaren met binding in de buurt het stadsdeel moeten verlaten omdat er geen geschikte woningen zijn.
Vraag: Is er een voorrangsregeling voor mensen uit Haven? Kan dat worden afgedwongen?  

Vraag: Is het bewonersinitiatief om bomen te plaatsen in de perken van de Ambachtsmark rond nummer 88 bekend? Dat initiatief van onze buurman steunen wij van harte!

Vraag: Komen er verkeersdrempels in de Ambachtsmark? Veel hardrijders en dat is gevaarlijk!  

Opmerking: Graag in de visie zoveel mogelijk sturen op laagbouw. Maximaal 3 lagen.

Vraag: Veel ‘oude’ Havenaren willen hun gezinshuis verlaten in ruil voor een fijn appartement in Almere Haven. Maar waar kunnen we die vinden? Graag een overzicht van alle ontwikkelingen: nieuwbouw, transformatie, grote ontwikkelingen ect. En kan er dan ook een voorrangsregeling komen om daar op te sturen?

Opmerking: Geen extra afslag bij rotonde in gebied A de Oosterdreef i.v.m. toename verkeer.  

Opmerking: Geluidsschermen bij Oosterdreef.

Opmerking: Maximaal 10 meter hoog bouwen.

Opmerking: Hou de wijk groen en rustig!

Opmerking: Denk aan privacy door verhoging bouwlagen. 

Wens: Maximaal 10 meter hoog bouwen. 

Opmerking: Denk aan de mensen met zonnepanelen en de extra overlast door verkeer. 

Opmerking: Geen extra afslag maken bij de rotonde. Vooral vrachtverkeer.

Opmerking: Hou de wijk groen. 

Vraag: Op welke termijn gaat dit gebeuren?

Vraag: 8 woonlagen worden mogelijk 25% hoger dan de bestaande situatie. Waarom geen contact met de bungalows van de Rozenwerf? 

Vraag: De Oosterdreef heeft onderhoud nodig. Komt er een geluidswal? Maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen?   

Vraag: In rapport verkeerslawaai en mobiliteit 2020-2030 uit 2013 toont een kaart het effect van aanleg Steigerdreef. De kaarten 2020 en 2030 suggereren dat er verder nauwelijks effecten zijn. Inmiddels is er veel gebouwd en er komt meer bij.

Een nieuwe rapportage verkeerslawaai is in  de maak. Hoe is gemeten en waar? Welke consequentie heeft dit? De overlast op de dreven is enorm toegenomen.

Opmerking: Geen hoogbouw langs de dreef in gebied A. 

Opmerking: Wij zijn Energieneutraal op 85/86 een aangewezen op de zon. We hebben net een nieuw dak, zonnepanelen, zonneboiler en gebruiken geen gas meer.  

Opmerking: Geen afslag vanaf rotonde naar gebied A ivbm de overlast.  

Opmerking: Wel geluidsschermen langs de dreef.

Opmerking: Geen uitnodiging ontvangen voor de bewonersavond hoewel hij dichtbij woont.

Vraag: Kunnen wij informatie ontvangen over vergunningen die aangevraagd worden in de omgeving en alle werkzaamheden die zullen plaatsvinden (ook openbare ruimte).

Vraag: Kan er meer bedrijfsoppervlak in de plinten van toekomstige woongebouwen opgenomen worden? De locatie van de bedrijfsruimte goed bepalen zodat levendigheid/sociale veiligheid rond plein(en) en langzaam verkeersroute(s) wordt verbeterd. 

Opmerking: Meerdere bewoners (achter gebied A) zijn bang voor hogere bebouwing dan nu. 2 lagen is al te veel waar nu de bebouwing 1 laag is. Deze bewoners zijn tevens bang voor appartementen vooral voor sociale woningbouw en de daarmee verbonden doelgroep(en) vooral in gebied A. Zien daar liever gezinswoningen.

Opmerking: bewoonster is bang voor haar privacy, inkijk in haar tuin vanuit hoger gelegen appartementen (de kavels met tuin naar de weg achter gebied A) en vindt de sfeer van de gebouwen, die te zien zijn op de sfeerbeelden, niet mooi: geen felle baksteen, geen wit (is kil). Bij Haven horen volgens haar gedekte kleuren zoals donkerrode, bruine baksteen en donker geschilderd hout, zoals in de omgeving veel te zien is.

Opmerking: De bijeenkomst heeft helaas weer een rommelig karakter. Onduidelijk wie welke vragen kon beantwoorden.

Vraag: Waarom wordt er niets aan de Oosterdreef gedaan? Nog steeds geen onderhoud.

Opmerking: Het verkeerslawaai rotonde en Westerdreef wordt steeds heftiger. Plaats een greenwall, een eenvoudige oplossing.

Opmerking: Bestaande bouw niet verder verhogen!

Opmerking: Er moet iets gebeuren! Overlast toenemend verkeer op de dreven. Waar vallen maatregelen onder: onderhoud groen, verkeersmaatregelen, wijkvernieuwing?

Opmerking: Woningen erbij op de Ambachtsmark is prima, maar wel meer verkeer op de dreven.

Opmerking: Nieuwbouw niet hoger dan bestaande bouw!

Opmerking: Dit voelt niet als een infoavond waar ik iets aan heb. Ik wil graag een presentatie en meer structuur.

Opmerking: Parkeerplaatsen (oude) vergroten, misschien meer “auto te gast”. Routes maken om dit te kunnen realiseren. Verwijderde bomen vervangen en groen onderhouden.

Opmerking: Geen hoogbouw.

Opmerking: Altijd letten op woongenot van de huidige bewoners (groen, privacy, geluidsoverlast, parkeren).

Opmerking: Geluidsoverlast van oprit A6/Steigerdreef.

Opmerking: Ontsluiting verbeteren.

Vraag: Betaalbaar? € 250.000,- is voor alleenstaande jongeren NIET betaalbaar.

Opmerking: Letten op doorlopende voetpaden op de routes naar winkel, bus, etc.

Opmerking: Meer woningen = Nog meer verkeersoverlast voor bewoners van de Brugmark en Werven Afslag de Wierden.

Opmerking: Fietspad Werven Marken. à Sociale veiligheid à plint Hoek multifunctioneel + veld C: ook multifunctioneel percentage omhoog (menging) + Huidig t.h.v. Ambachtsmark 132 rijden veel vrachtwagens (van AH?) door de wijk. Graag oplossing.

Opmerking: Plinten inzetten voor sociale veiligheid op cruciale plekken (lees: hoeken) bij langzaam verkeer routes. Prio 1: t.h.v. fietstunnel à hoek met 4m hoge plint (voor toekomstvast).

Opmerking: Veld C: O-op-meter stadswoningen midden + hoog segment.

Opmerking: Meer 4-kamer woningen 20 – 30 %.

Opmerking: Meer variatie in woningen. Dus ook hogere segment (circa 300.000,-).

Vraag: Wat wordt er gedaan met verkeersoverlast van auto’s, motoren die als testbaan wordt gebruikt?

Vraag: Parkeren op de kruising van de sportschool? Er is geen uitweg. Dank.

Opmerking: Ontsluiting bedrijventerrein.

Opmerking: Bij gebiedsontwikkeling voorkomen wordt dat er door verschillende vastgoedontwikkelaars massale woonblokken worden geplaatst met appartementen.

Opmerking: (over de grens met Brugmark) Groenstrook aan de noordkant van gebied A. Voor deze groenstrook wordt aangegeven dat hij uitgedund wordt. Dit heeft tot gevolg: nog meer lichthinder in onze woningen, dan nu al het geval is.

Opmerking: Te veel bedrijfsruimtes. 2500 m2 is te veel.

Opmerking: Veiligheid is niet gediend met veel bedrijfsruimtes op de begane grond.

Opmerking: In de gebiedsvisie staat Fitwellness nummer 71, maar het is nummer 70.

Opmerking: Havenaren voorrang.

Opmerking: Dijk ophogen t.h.v. afslag Wierden.

Opmerking: Meer ruimte voor duurdere appartementen voor de doorstroming.

Opmerking: Senior woning. Seniorencoach ook in de Marken.

Wens: Ondergronds parkeren.

Opmerking: Voorstel voor groot onderhoud Marken, graag eerst plenair, dan praten.

Vraag: Parkeergarage onder deel C?

Opmerking: Ommetje door wijk; graag door voorzijde Zuidmark, niet aan achterkant, want er moet verschil tussen voor (openbaar) en achter (privé/groen) zijn.

Opmerking: Fietspad gevaarlijk, want vrachtwagens door de wijk.

Opmerking: Extra afslag o.i.d. Rotonde?

Overige vragen/opmerkingen geschreven op het ideeënbord
Water? Groenvoorziening. Hondenuitlaatstrook? Buurthuis activeren voor bewoners. Beweegtuin voor ouderen. Jongeren! Starters! Woongroepen (mengen)Horeca op Ambachtsmark. Koffietentje? Dijkje ingezakt. Te weinig parkeren bij deelgebied A.  Gevaarlijk bij deelgebied A. Veiliger graag! Parkeerprobleem. Te veel, te groot. Te grote vrachtwagens die er niet door kunnen. Waar parkeren de bewoners van de reeds gerealiseerde appartementen naast de AH? Betaalbare seniorenwoningen! Buurthuisfunctie? Graag! Of niet? De andere staat leeg  Brommen op voetpaden liever niet. Cohesie. Helpen met de tuintjes. Duurzaam = zonnepanelen. Ook boven parkeerterrein? Afslag op de rotonde. Huidige groenstroken handhaven en onderhouden. Parallelweg tussen Marken en rotonde. Wonen is denkbaar in bestaand of nieuw. Banken om te zitten. Volkstuintjes i.p.v. gebouwen? Er wordt te hard gereden op de Dreef..  Kan de Floriade een ‘stekje’ krijgen in Haven?.  Overhangende beplanting liever niet. Gezelligheid!

Wilt u op de hoogte blijven?
Aanmelden digitale nieuwsbrief

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Verslag inloopavond 18 oktober 2018

Ruim honderd Havenaren bezochten op 18 oktober kantorencomplex NCCW op de Ambachtsmark. Ze waren door gemeente Almere uitgenodigd om hun wensen, aandachtspunten en ideeën te geven over een belangrijke ontwikkeling die speelt op het bedrijventerrein. Dit gebied is namelijk aantrekkelijk om woningen te maken. Door leegstaande panden te verbouwen of te vervangen door nieuwbouw. Het is niet de bedoeling om het hele gebied te veranderen naar alleen woningen, want juist een mix van wonen en werken is gewenst. 

Om dat in goede banen te leiden stelt gemeente Almere een gebiedsvisie op. Bij het maken van zo’n visie zijn de ideeën en zorgen van omwonenden zeer waardevol. Zij weten als geen ander waar de plannenmakers op moeten letten. Om daar achter te komen is de inloopbijeenkomst georganiseerd. 

Woningen voor Havenaren

Er ontstonden goede gesprekken tussen gemeente, omwonenden, ondernemers op de Ambachtsmark en de eigenaren van de bedrijfspanden. Waar iedereen het over eens lijkt te zijn, is de noodzaak om nieuwe woningen aan Haven toe te voegen. Zowel voor mensen op leeftijd als voor starters op de woningmarkt. Een van de wensen is dat het vooral Havenaren zijn die in aanmerking komen voor de nieuwe woningen. ‘Zij zijn verbonden met het stadsdeel wat de leefbaarheid ten goede komt’. aldus een aantal aanwezigen. En daar op aansluitend: de veranderingen zijn zeker gewenst, maar moeten wel overeenkomen met het huidige karakter van de wijk, met een voorkeur voor ‘dorps’ en geen grootstedelijke allure. “Optoppen” kan, maar liever niet meer dan vier verdiepingen. Tot slot werd ook de waardering voor het groen benadrukt door velen. Dat moet in de plannen liefst gehandhaafd worden en een flinke onderhoudsbeurt voor het openbare groen op korte termijn was ook een veel gehoorde wens. 

De opmerkingen van Havenaren zijn gebundeld in dit document.

De volgende stap 

Met alle informatie die is opgehaald kan een concept-gebiedsvisie Ambachtsmark worden gemaakt. De planning is dat in februari m of maart 2019 een tweede inloopmoment wordt georganiseerd, waarin deze visie wordt voorzien van een toelichting. Daarvoor ontvangen betrokkenen tegen die tijd een uitnodiging. Aanwezigen op de bijeenkomst wordt nogmaals gevraagd inhoudelijk te reageren op de visie. Daarna kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden als de visie ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Overige vragen

Naast vragen over wonen op de Ambachtsmark stelde men ook andere vragen over de buurt. Vooral het aangekondigde groot onderhoud van de wijk riep enkele vragen op.